dinsdag 4 januari 2011

over Hans van Gemmert en Ton Daalhuizen


LANDELIJK MELDPUNT HOMODISCRIMINATIE    SAMEN UIT DE KAST


Wij woonden in Utrecht, in de wijk Leidsche Rijn. In deze wijk zijn we behoorlijk lastig gevallen door groepjes allochtone jongeren.

                       Foto:      De voor ons georganiseerd picnic door enkele buurtbewoners, waaronder
                              Marieke Dubbelman. Hier aan tafel met burgemeester Wolfsen van Utrecht
                              en GIlbert Isabella fractievoorzitter van de Utrechtse Gemeenteraad.

Wat er gebeurde is het volgende:

Wij zijn uitgescholden en kregen stenen tegen de ruiten. Bij onze auto zijn de banden lek gestoken is onze motorkap bekrast en zijn de ruiten ingeslagen. Ton is bedreigd met de dood en bij Hans is er opzettelijk een auto ongeluk veroorzaakt. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen te verhuizen.

Wij hebben geprobeerd om te praten, met de onruststokers maar ook met hun ouders. We hebben de politie en de Gemeente Utrecht ingeschakeld. Toen dit alles niet tot voldoende steun voor onze zaak bracht, hebben we ons verhaal in de publiciteit gebracht.

Naar aanleiding van de publiciteit en een oproep van Paul de Leeuw in zijn programma heeft Yehudi Moszkowicz zich gemeld, een advocaat die zich hard wil maken voor deze zaak. Dit gaat hij tegen sterk gereduceerd tarief doen.
Wij hebben u opgeroepen om ons financiëel te steunen. Met uw steun en de bijdrage van onze rechtsbijstandverzekering hebben we inmiddels voldoende financiële middelen om de zaak te kunnen voeren. Omdat wij niet van alle donateurs een contactgegeven hebben willen wij u op deze manier hartelijk danken voor uw bijdrage. Alle donaties die bij ons binnen zijn gekomen worden geadministreerd en verantwoord in een financieël verslag gemaakt door een erkend administratiekantoor, zij doen dit belangeloos. Binnenkort is het verslag voor alle donateurs beschikbaar, heeft u hier belangstelling voor laat u dit dan weten door het sturen van een mail, wij sturen het u dan.


U kunt ons op de volgende manieren volgen en bereiken:

hans.van.gemmert@casema.nl 

twitter @HansenTon

Blog:

29 augustus 2011 Reactie op het feitenrelaas.
Afgelopen vrijdag 26 augustus is het feitenrelaas openbaar gemaakt door de driehoek (Gemeente OM en Politie), vertegenwoordigd door de burgemeester de officier van justitie en de districtschef van de politie.

Naar ons idee is er bewust gewacht met het openbaar maken van dit relaas tot vrijdag na 17.00 uur. Hiermee de diverse partijen de kans ontnemend om nog op tijd te kunnen reageren. 1 dag voor het openbaar maken ervan hebben de advocaat Yehudi Moszkowicz en Hans van Gemmert nog een afspraak met de plaatsvervangende districtschef en de officier van justitie waar deze in voor niets komen, het feitenrelaas is nog niet beschikbaar.

Hoe feitelijk het feitenrelaas is staat te bezien. Het feitenrelaas is naar onze mening doorspekt met zinnen waarin wordt aangegeven hoe goed en veelvuldig de politie en het OM hebben gehandeld, Van Gemmert en Daalhuizen worden weggezet als zeurpieten die onmogelijke dingen zouden willen en uit zijn op gemeenschapsgeld. Veelvuldig worden woorden als: volgens hen, stelt en kennelijk gebruikt. Zinnen worden te pas en te onpas gebruikt en buiten de contex van gebeurtenis geplaatst.

Voor zover mogelijk, want we weten niet waar we moeten beginnen en eindigen om dit relaas in een juiste context te plaatsen geven we hieronder een aantal reacties op het feitenrelaas.

02-09-09
Er wordt gesuggereerd dat er direct actie ondernomen is naar de jongens. In het feitenrelaas 17-09 19-09 en 27-09-09 wordt duidelijk hoe het echt zit, een maand na datum wordt de derde jongen als verdachte gehoord na herhaaldelijk bellen en aandringen van van Gemmert. De jongeren bevestigen dat er is geroepen, de stap naar wie wordt door R.A. niet gemaakt.

08-09-09
Achterwege wordt gelaten dat wethouder Bosch (als wijkwethouder) in het hele traject verder niets meer heeft ondernomen (laten horen) naar betrokkenen.

18-09-09
Er wordt gesuggereerd dat de heer van Gemmert speciaal gebeld zou hebben om dit te melden, dat is niet het geval. De situatie wordt hier belachelijk gemaakt. Als we dit zouden doen hadden we kunnen blijven bellen. In dit gesprek is wel terloops melding gemaakt van dit voorval.

20-09-09
Over de reden van de klacht, de bedenkelijke rol van de allochtone wijkagent wordt niet gesproken. Het dossier is niet gesloten omdat van Gemmert tevreden zou zijn met de afhandeling zoals wordt gesuggereerd. Maar omdat verder uitzoeken van de zaak een enorme procedure met zich mee zou brengen die het doel voorbijschiet van Gemmert gaat ervan uit dat de wijkagent zijn werk beter gaat doen.

24-09-09
Wordt erg ongenuanceerd weergegeven dat de naam van een getuige niet prijs zouden willen geven, lijkt alsof wij niet bereid zouden zijn om mee te werken. Dat is niet het geval. De getuige verkeerde op dat moment psychisch in een moeilijk periode. Wij wilden de getuige hiermee niet belasten. Laatste zin m.b.t. begroeten en bejegenen onwaarschijnlijk dat Daalhuizen dit heeft gezegd, we zijn immers niet anders behandeld dit blijkt ook uit de incidenten die nog gaan volgen.

03-10-09
Door de woordkeuze “er is een steentje” tegen de ruit gegooid wordt de situatie belachelijk gemaakt en van Gemmert als een zeurpiet weggezet.

20-10-09
Er wordt door R.A. toegezegd een vingerdruk en aan handschriftvergelijking te doen. We zouden er voor thuisblijven. We vernemen er niets meer van. Als de manager veiligheid ons bezoekt laat deze weten dat dit onderzoek niet is uitgevoerd omdat de autolak ervan zou beschadigen. Wij laten weten dat dit voor ons geen probleem is. Vervolgens laat de medewerker weten dat er toch niets uit zo’n onderzoek komt omdat er veel vingerafdrukken op een auto zitten en dit niets op gaat leveren.

19-11-09
Veel surveillance is een woordkeuze van de politie.

25-11-09
Reactie op de petitie komt na vragen van bewoners op 19-01-10. Actie blijft uit.

03-12-09
Geen vriend van ons aanwezig die avond onduidelijk waarom dit wordt genoteerd. De slechte sfeer wordt toegeschreven aan van Gemmert en Daalhuizen. E.e.a. ligt wat genuanceerder, de rol van de allochtone wijkagent en 1 van de vaders blijft in het feitenrelaas achterwege.

29-12-09
Achterwege wordt gelaten dat er ondanks dat er een signalering op de Carl Zellerhof staat er tot 3 keer toe problemen zijn met het komen van politie na een telefonische melding.

01-02-10
Wij maar ook bewoners in de omgeving hebben de straatcoaches niet gesignaleerd, laat staan acties waargenomen. Dit is ook gemeld in een bijeenkomt met de veiligheidsmedewerker en bewoners.

08-02-10
Citaat: “Zij hadden een rotje bewaard voor sporenonderzoek” door het woord rotje te gebruiken wordt de melding ook weer gebagatelliseerd en het verhaal volledig uit zijn context gehaald.

09-02-10
Ons niets van bekend, geen terugkoppeling van gekregen.

09-02-10
Door deze manier van beschrijving worden van Gemmert en Daalhuizen weggezet als een stel geldwolven die uit zijn op geld van de Gemeente. De insteek was: help ons om weg te komen uit Terwijde en misschien is daar een tijdelijke overbrugging voor nodig die iets kost, kunnen jullie daar aan bijdragen.

12-02-10
Schandalige formulering: financiële compensatie door de Gemeente te verlangen.

16-02-10
Met de zin het gooien van een “steentje” wordt deze melding ook weer belachelijk gemaakt. Er is een behoorlijke steen gegooid die uit elkaar is gespat.

17-02-10
De hulp van de G.U. !!!!

17-03-10
Ons niet bekend, niet gecommuniceerd.

17-03-10
E.e.a. uit zijn context gehaald. Na herhaaldelijk contact te zoeken met de Gemeente en geen respons te krijgen inderdaad aangekondigd media te zoeken. Woordkeuze “verlangens” is suggestief.

08-05-10
Er is geen uitvoering gegeven aan de uitgezette acties. Er zou een uitnodiging komen om foto’s van mogelijke daders te bekijken.

14-05-10
Ons niets over bekend, niet gecommuniceerd.

14-05-10
Contactpersoon die in het gesprek op 22-03-10 (bijna 2 maanden naar datum) is toegezegd komt langs. Problemen worden gebagatelliseerd en advies wordt gegeven het contact met jongeren te vermijden !!!!! Wij hebben nooit contact gezocht.!

05-01-11
Getuige zegt niets te weten en is niet bereid naar het bureau te komen. De politie laat het hierbij.

04-06-10
Ondanks signalering op de C.Zellerhof weer problemen om politie te krijgen. 1 van de jongens roept “dood aan alle homo’s” wordt niet juist weergegeven in het feitenverslag.
Van Gemmert roept juist geen dreigende taal, is juist i.v.m. de situatie zeer zorgvuldig in zijn woordkeuze.
Rol getuige blijkt na uitlating van de districtchef en plv. districtchef groter te kunnen zijn dan wordt gesuggereerd. Plv. districtschef laat n het gesprek van 25-08-10 weten dat de getuige wel e.e.a. heeft gehoord en gezien maar niet weet wat er is gezegd.

05-06-10
Advocaat kan aantonen dat het buurtonderzoek niet zorgvuldig heeft plaatsgevonden.

16-06-10
Politie komt te laat, gaat niet naar het adres wat Daalhuizen opgeeft als woonadres van de jongens.

20-06-10
De burgemeester heeft inderdaad met ons gesproken, het gesprek levert niets op.

01-07-10
Wollig stukje papier, waar je alle kanten mee uit kunt (bijvoegen).

21-09-10
Ons niet bekend, twijfels of deze camera er wel heeft gehangen.

Problemen in de wijk blijven voortbestaan. Door te kiezen voor de brede flankerende (moeilijk te meten) aanpak zoals de Gemeente het noemt is deze ook volledig voorbij gegaan aan de individuele (woon) situatie van van Gemmert en Daalhuizen.

Met de puntsgewijze opsomming van de problemen die er in de wijk spelen wordt al aangegeven hoe groot de problemen er zijn. Niet te begrijpen dat er niet meer op wordt ingezet.

Punt woningtoewijzing: Bosch zegt dat er geen draagvlak voor is. Geeft hier verkeerde voorstelling van zaken. Draag vlak was/is er zowel bij allochtone als autochtone bewoners. Bosch vindt het niet wenselijk, dit is heel iets anders!m.b.t. de Brief aan de leden van de Raadscommissie Mens en Samenleving

Door het gerechtshof niet volledig te informeren helpt de driehoek de artikel 12 procedure om zeep.

Bij punt 1. Terugkoppeling naar de slachtoffers wordt gestelt dat: de heren van Gemmert en Daalhuizen hooggespannen verwachtingen hadden over mogelijkheden voor opsporing een belangrijke rol hebben gespeeld. Dit wordt onderbouwd door o.a. de vraag die van van Gemmert en Daalhuizen gesteld zouden hebben naar onderzoek van vingerafdrukken op ontploft vuurwerk. Ook de heren en van Gemmert weten dat je van een ontploft stuk vuurwerk geen vingerafdrukken kunt nemen. E.e.a. is hier volledig uit zijn context gehaald. In deze alinea worden van Gemmert en Daalhuizen op subtiele wijzen als een stel idioten weggezet.

5 juli 2011 Een moeilijk te begrijpen beschikking van het Hof in Arnhem ontvangen. Het hof erkend dat e.e.a. niet adequaat is opgepakt. Toch kiest het hof ervoor om de zaak niet te heropenen, het is immers meer dan een jaar geleden dit zou het bewijzen van de zaak moeilijk maken.!?
Goed aan deze uitspraak is dat nu zelfs het hof erkend dat er een aantal zaken niet goed zijn gegaan, een prima uitstpraak voor als straks de zaak met de Gemeente Utrecht gaat lopen.
Bijzonder teleurstellend is wel, dan nu na de politie en het OM ook het hof geen goed signaal afgeeft naar groepjes jongens die dit soort ongein uithalen. Sterker nog, deze jongens worden opnieuw bevestigd in het beeld wat ze al hebben "wij kunnen alles maken, niemand doet ons wat". We kunnen gewoon wegblijven als we opgeroepen worden bij de rechtbank, er staat toch geen enkele sanctie op. Als de politie ons oproept kunnen we gewoon zeggen ik heb geen zin om te komen, de politie accepteerd dit gewoon van ons. ONBEGRIJPELIJK !!! 
http://www.hartvannederland.nl/nederland/utrecht/2011/weggepest-stel-terwijde-verbijsterd/

27 mei 2011 De zaak is voorgekomen in Arnhem voor een volledige rechtbank. Yedhudi Moszkowicz heeft een prima pleidooi gehouden. Het OM heeft haar zaak verdedigd. Van 1 van de  beklaagden was er een advocaat. Van de 5 opgeroepen beklaagden zijn er drie niet verschenen, twee kwamen er 20 minuten te laat binnen. Binnen zes weken kunnen we een uitspraak verwachten. Wij hopen dat dit keer het goede signaal wordt afgegeven.

7 april 2011 Bericht van het Gerechtshof Arnhem. Oproep om 27 mei 2011 om 14.00 uur te verschijnen in de raadkamer van het gerechtshof voor behandeling van het klaagschrift. Voor deze behandeling zijn de beklaagden eveneens opgeroepen te verschijnen.

22 maart 2011 Met Yehudi Moszkowicz te gast bij Pauw en Witteman bekijk het gesprek

15 maart 2011 De Gemeente Utrecht laat weten de aansprakelijkheidsstelling te hebben ontvangen en laat weten de zaak in handen te hebben gegeven bij de aansprakelijkheids-verzekering van de Gemeente Utrecht.

10 maart 2011 Yehudi Moszkowicz stuurt drie sommatiebrieven, met deze brieven wordt er een aansprakelijkheidsstelling gedaan. De brieven zijn gestuurd naar: Gemeente Utrecht College van Burgemeester en Wethouders, Hoofdbureau van politie Utrecht en districtsbureau Utrecht stad t.a.v. de Korpschef en aan het Ministerie van Veiligheid en justitie.

25 oktober 2010 Te gast bij Paul de Leeuw bekijk het gesprek

4 augustus 2010 Te gast bij Paul Rosenmuller Spraakmakende zaken "Hoe tolerant is Nederland"

15 juni 2010 NOS journaalReacties naar aanleiding van de brief (zie hieronder) die we gestuurd hebben naar o.a.

Artikel 1:
12-11-2010 brief gestuurd
26-11-2010 reactie gekregen en
17-12-2010 aanvraagformulier ingevuld en opgestuurd.

Radar:
12-11-2010 Brief gestuurd
16-12-2010 Reactie gekregen: we vallen buiten het werkgebied van Radar, hierop gereageerd.
17-03-2011 Mail van Cyriel Triesscheijn, algemeen directeur Radar: Ik heb tijdens de beleids tweedaagse van de antidiscriminatie bureaus afgelopen week nog een keer de aandacht gevestigd op uw zaak en organisaties en functionarissen gevraagd bij te dragen.

COC Nederland:        
12-11-2010 brief gestuurd
06-12-2010 van de voorzitter Wouter Neerings mondeling een toezegging gekregen, nog niet vernomen wat deze in gaat houden.

De Gay krant:
12-11-2010 brief gestuurd
11-01-2011 reactie gekregen er komt een oproep/artikel in de Gay krant

K.F. Heinfonds:
12-11-2010 brief gestuurd
11-01-2011 telefonische reactie, ligt niet voor de hand dat zij hier iets mee doen adviseren om het breder te trekken.

Pann:
12-11-2010 brief gestuurd
30-12-2010 reactie gekregen, te prive te politiek om te subsidieren. Bieden aan om een artikel op de website en in de nieuwsbrief te zetten om meer publiciteit te genereren. Laten weten dat we hier graag gebruik van maken.

Anne Frank huis:        
12-11-2010 brief gestuurd
29-11-2010 reactie gekregen: Vaste beleid van de Anne Frank Stichting is om geen financiële of morele ondersteuning aan derden te verlenen.

Stichting Fonds de Trut:
12-11-2010 brief gestuurd  
10-01-2011 aanvraagformulier en toebehoren gestuurd.
23-02-2011 reactie ontvangen: Jullie aanvraag is behandeld in onze vergadering op 22-02-2011.
Onze voorkeur is uitgegaan naar andere projecten en ons antwoord op jullie subsidie
aanvraag is dus negatief.

Stichting de Rose Jonker:
30-12-2010 brief gestuurd

Interpolis:
Laten weten dat dat zij normaal zelf zaken behandelen, kennen wel een tegmoetkoming van 1000 euro in de kosten toe.
Reactie gegeven en gewezen op het recht van vrije advocaat keuze en de zaak met DAS, verzocht e.e.a. nogmaals te bespreken.

Stichting Pro Gay:
30-12-2010 brief gestuurd

Fonds Slachtofferhulp:
30-12-2010 brief gestuurd

21-03-2011 reactie Fonds Slachtofferhulp: hierop bericht ik u dat uw vraag niet binnen het bestedingsbeleid van het Fonds Slachtofferhulp behoort.                                   Hans van Gemmert en Ton Daalhuizen


rekeningnummer: 3642.22.379
RABO bank Utrecht
organisatie instelling
t.a.v.
adres
postcode plaatsNieuwegein, datumGeachte

Wij vragen graag uw aandacht voor het volgende. Zoals u waarschijnlijk wel in de media heeft meegekregen, speelt in Utrecht een aantal zaken van homohaat. Hieronder helaas ook onze zaak, de zaak van Hans van Gemmert en Ton Daalhuizen uit Leidsche Rijn in Utrecht. Omwille van de gebeurtenissen in onze wijk hebben wij uiteindelijk moeten besluiten te gaan verhuizen.

Al in een vroeg stadium hebben we de Gemeente Utrecht en de politie ingeschakeld. We hebben o.a. 8 keer aangifte bij de politie gedaan en hebben diverse keren geprobeerd om met de Gemeente Utrecht iets te bereiken. Keer op keer hebben wij moeten waarnemen, dat de problemen door politie en Gemeente Utrecht ontkend, gebagatelliseerd en niet adequaat opgepakt zijn. Wij willen dit nu ook in een gerechtelijke procedure gaan aantonen.

Naar aanleiding van de publiciteit kregen wij reacties van mensen die hetzelfde is overkomen. Voor onszelf, maar ook voor de mensen die hetzelfde meemaken en voor mensen die na ons komen, willen we een gerechtelijke procedure tegen de Gemeente Utrecht starten. Wij hebben de heer mr. Yehudi Moszkowicz bereid gevonden deze zaak tegen gereduceerd tarief te behandelen.

Door alle kosten die wij hebben moeten maken, o.a. in verband met schades veroorzaakt door onze belagers, de verkoop van ons huis, de aankoop van een nieuw huis en de verhuizing, kunnen wij dit niet meer zelf bekostigen. Omdat wij dit een belangrijke zaak vinden en omdat het Gemeentes en politie ook kan stimuleren in het vervolg zorgvuldiger met dit soort zaken om te gaan, willen we de gerechtelijke procedure toch graag starten. Daarom zijn wij op zoek naar mensen, bedrijven, organisaties en/of instellingen die antidiscriminatie hoog in het vaandel hebben staan en een financiële bijdrage willen geven.

Hierbij willen we u vragen of ook uw organisatie bereid is om een bijdrage te leveren aan de kosten die we zullen gaan maken i.v.m. de procedure. Heeft u zelf geen financiële middelen beschikbaar voor dit soort doeleinden, maar kent u een eventuele donateur, dan zouden wij het bijzonder op prijs stellen als u ons dit laat weten.

De gehele financiële gang van zaken rond deze zaak wordt door een erkend administratiekantoor verwerkt. Zij zullen de cijfers uiteindelijk ook gaan verantwoorden in een financieel verslag. We gaan donateurs op de hoogte houden van het gehele proces en als u dat wenst kunnen wij uw logo in onze schriftelijke communicatie plaatsen.

Wilt u meer informatie dan zijn wij te allen tijde bereid dit mondeling of schriftelijk toe te lichten.

Bij voorbaat dank voor uw aandacht,
met vriendelijke groet,Hans van Gemmert en Ton Daalhuizen


hvg januari 2011